ยื่นว่างงานออนไลน์ได้รับสิทธิอะไรบ้างสำหรับคนที่ถูกเลิกจ้าง

ช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมร่วมกับกรมการจัดหางานได้มีการจัดทำแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานแบบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ว่างงานยื่นว่างงานออนไลน์ได้ สำหรับช่องทางในการยื่นว่างงานออนไลน์มีอยู่ 2 วิธี คือยื่นว่างงานออนไลน์ผ่านแอปไทยมีงานทำและเว็บไซต์กรมการจัดหางาน สำหรับคนที่ประกันตนแล้วกำลังว่างงานโดยมีสาเหตุมาจากถูกเลิกจ้าง หากท่านสงสัยว่าได้ชดเชยเท่าไหร่ จากแหล่งข้อมูลระบุว่าหากท่านยื่นคนว่างงานออนไลน์จะได้รับเงินปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง แต่ก็มีเงื่อนไขว่าท่านต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนก่อนที่จะถูกเลิกจ้าง หากไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้ก็จะไม่สามารถยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์หรือทำการลงทะเบียนว่างงานได้ ทั้งนี้ ถ้าถามว่าโครงการดังกล่าวดีอย่างไร ก็ตอบได้ว่าการยื่นว่างงานออนไลน์ช่วยให้คนที่ตกงานมีเงินกินเงินใช้ไปก่อนในช่วงนี้ ทำให้ลดความยากลำบากในชีวิตไประดับหนึ่ง

 

คนที่ลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างจะได้รับเงินกี่บาทจากการยื่นว่างงานออนไลน์

อย่างที่รู้กันดีว่าการยื่นว่างงานออนไลน์จะให้เงินว่างงานกับคนที่รายงานตัวว่างงานตามแต่ละกรณี สำหรับคนที่ว่างงานประกันสังคมเนื่องจากสมัครใจลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างงาน หากท่านยื่นว่างงานออนไลน์ก็จะได้เงินชดเชยปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย ซึ่งระบบจำนวนจากเงินสมทบอย่างน้อยสุด 1650 บาท และเงินสมทบมากสุดไม่เกิน 15000 บาท แต่ก็มีเงื่อนไขเช่นยื่นว่างงานออนไลน์เช่นเดียวกันกับกรณีถูกเลิกจ้างนั่นคือผู้ที่ยื่นคนว่างงานออนไลน์ต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในเวลา 15 เดือนก่อนที่จะลาออก ซึ่งคล้าย ๆ กับการรายงานตัวว่างงานก่อน 7 วัน สำหรับขั้นตอนดำเนินเรื่องยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานและยื่นว่างงานออนไลน์ผ่านแอพไทยมีงานทำ

 

ยื่นว่างงานออนไลน์ใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ในการยื่นว่างงานออนไลน์นั้นจำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารว่างงานออนไลน์ด้วย ใครที่ยังไม่รู้ว่ายื่นคนว่างงานออนไลน์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง กล่าวได้ว่าการยื่นว่างงานออนไลน์ประกอบไปด้วยเอกสารสำคัญไม่กี่อย่าง เช่น แบบฟอร์มรับประโยชน์ทดแทน หรือทางราชการเรียกว่า สปส. 2-01/7, บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา, รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป, สำเนาการแจ้งลาออก, เอกสารแจ้งให้ออกจากงานโดยนายจ้าง (หากมี) และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร หลังจากนั้นก็นำไปยื่นต่อแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานได้เลยบนเว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือแอพไทยมีงานทำ ถ้าถามว่าคนที่ลงทะเบียนได้ชดเชยเท่าไหร่ ก็ต้องรู้ก่อนว่าการยื่นว่างงานประกันสังคมออนไลน์จะได้รับเงินไม่เท่ากันตามกรณีที่ว่างงาน เช่น คนที่ว่างงานเพราะถูกจ้างออกก็จะได้เงินไม่เท่ากับคนที่สมัครใจลาออกเอง อีกทั้งจำนวนเงินที่ผู้ยื่นว่างงานออนไลน์ได้รับแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับเงินสมทบที่จ่ายไปก่อนที่จะว่างงานอีกด้วย

Facebook